RYCHLÝ KONTAKT

Chete se na něco zeptat?

Tel.: 773 968 709

p. Moudrý

Tel.: 6O6 796 O69

p. Vaníček

Volejte od 9:00 - 18:00 hod.

AKTUALITY

Právě jsme pro Vás spustili tento nový web.

Informace budeme doplňovat. Děkujeme za Vaši přízeň.

VAŠE DOTAZY

Potřebujete s něčím poradit?

Chcete se na něco zeptat?

... tak nám neváhejte napsat!

ANKETA

Líbí se Vám nové stránky ?

  Celkem hlasů: 0
  POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ:

  TOPlist

  Stanovy bytového družstva

  Stanovy + Domovní řád

  STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

  Tyto Stanovy (dále jen „Stanovy“) jsou základním dokumentem Bytového družstva Rubensova 16 a mohou být měněny jen rozhodnutím členské schůze družstva za podmínek stanovených zákonem a těmito Stanovami. ---------------------------------------- 1.Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů zejména zajišťováním bytových potřeb svých členů způsobem podle těchto stanov; může také provádět správu domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob. ----------------- 2.Bytové družstvo je obchodní korporací, jejíž právní poměry se řídí zejména ustanoveními zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále též „ZOK“), ustanoveními občanského zákoníku (dále též „OZ“) o právnických osobách a podnikateli, pokud se vztahují také na bytové družstvo, a těmito stanovami. ---------- 3.Za porušení svých závazků odpovídá bytové družstvo celým svým majetkem. Členové neručí za závazky bytového družstva, nestanoví-li zákon pro některé případy jinak. Uhrazovací povinnost mají členové jen v případech a v rozsahu, jak určují tyto stanovy. ----------------------------------------------------------------------------- 4.Bytové družstvo je povinno ve svém sídle zřídit informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům družstva. --- ----------------------------------------------- Článek 2 ---------------------------------------------- -------------------------------------------- Název a sídlo ------------------------------------------- 1.Firma: Bytové družstvo Rubensova 16, zapsané ode dne 19.05.1997 u Městského soudu v Praze oddíl Dr 3250, IČO 251 29 180. -------------------------------------------- 2.Sídlo družstva: Rubensova 2183/16, Strašnice, 100 00 Praha 10. ----------------------- ----------------------------------------------- Článek 3 ----------------------------------------------- ------------------------------ Právní postavení družstva a ručení ------------------------------ Bytové družstvo Rubensova 16 (dále jen „družstvo“) je právnickou osobou. ------------- 1.Družstvo je bytovým družstvem ve smyslu ust. § 727 ZOK. ---------------------------- 2.Družstvo je malým družstvem ve smyslu ust. 726 ZOK. --------------------------------- ----------------------------------------------- Článek 4 ---------------------------------------------- ------------------------------- Účel založení a předmět činnosti ------------------------------ 1.Družstvo bylo založeno za účelem získání (koupě) nemovité věci, pozemku parc. číslo 4029/7 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 252 m2, jehož součástí je budova č.p. 2183 (objekt k bydlení) vše zapsáno na listu vlastnictví č 3388 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha pro katastrální území Strašnice, obec Praha, na adrese Rubensova 16, Praha 10, Strašnice (dále též jen „Nemovitost“). Základním účelem založení a předmětem činnosti Družstva Rubensova 16 je zajištění bytových potřeb svých členů podle těchto stanov. ------------------------------------------------------------------------------------- 2.Při zajišťování bytových potřeb svých členů zajišťuje bytové družstvo zejména tyto činnosti: ------------------------------------------------------------------------------------------- a)pronájem družstevních bytů a zajišťování základních služeb spojených s užíváním bytů členům bytového družstva-nájemcům podle stanov, s tím spojené uzavírání nájemních smluv, popřípadě pronajímání bytů jiným osobám než členům a s tím spojené uzavírání nájemních smluv v případech schválených usnesením členské schůze; směrnice schválenou členskou schůzí družstva mohou upravit podrobnosti pro tuto činnost, ------------------------------------------
  ---------------------------------------------- strana čtyři ---------------------------------------------- b)poskytování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových prostor domu/Nemovitosti, ------------------------------------------------------------------------ c)provoz a správa včetně zajišťování oprav, údržby a případných rekonstrukcí a modernizací, a ------------------------------------------------------------------------------ d)k zajišťování provozních, technických, správních a obdobných činností spojených s předmětem činnosti družstva podle odstavců a) až c) je bytové družstvo oprávněno sjednat smlouvu s jinou právnickou či fyzickou osobou, jejímž předmětem podnikání je správa nemovitostí a činnosti s tím spojené; sjednání takové smlouvy nebo její změny podléhají předchozímu schválení členskou schůzí. ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- Článek 5 ---------------------------------------------- ------------------------------------ Založení a vznik družstva ------------------------------------ 1.Družstvo bylo založeno na ustavující schůzi družstva. ------------------------------------ 2.Písemnou přihlášku do družstva mohou podat pouze fyzické osoby, které ke dni podání přihlášky jsou řádnými uživateli bytů v budově, uvedené v čl. 4 odst. 1; za takové se považují ------------------------------------------------------------------------------ a)osoby, jimž svědčí nájemní právo k bytu, ----------------------------------------------- b)manželé osob, uvedených pod písm. a). ------------------------------------------------- 3.Schůze družstva: --------------------------------------------------------------------------------- a)volí na návrh svolavatele předsedajícího schůze, -------------------------------------- b)schvaluje stanovy družstva, --------------------------------------------------------------- c)volí orgány družstva, ----------------------------------------------------------------------- d)schválí způsob splnění základního členského vkladu, popřípadě i vstupního vkladu. ---------------------------------------------------------------------------------------- 4.Družstvo bylo založeno na dobu neurčitou. ------------------------------------------------- ----------------------------------------------- Článek 6 ---------------------------------------------- --------------------- Základní kapitál a vklady členů, družstevní podíl --------------------- 1.Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem všech členských vkladů všech členů bytového družstva. ------------------------------------------------------------------------------ 2.Člen bytového družstva, s jehož družstevním podílem je spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo nájem družstevního bytu, se podílí na základním kapitálu členským vkladem, jímž se rozumí souhrn základního členského vkladu a dalšího členského vkladu, jímž se podílí na pořízení domu s pozemkem (Nemovitosti) v němž se nachází byt, jehož se jako člen bytového družstva stane nájemcem, nebo jehož je nájemcem. --------------------------------------------------------- 3.Člen se může na základním kapitálu podílet více členskými vklady, spojenými s více jeho předměty nájmu nebo spojenými s pořízením bytů, které bytové družstvo pronajme či pronajímá jiné osobě, za podmínek podle těchto stanov. ------------------- 4.Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí 2200,- Kč (Dva tisíce dvě stě korun českých). Základní členský vklad je splatný do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze, která rozhodla o založení družstva. Základní členský vklad nelze za trvání členství v bytovém družstvu členovi vracet, a to ani zčásti, vyjma případu, že by došlo rozhodnutím členské schůze za podmínek podle ZOK ke snížení základního členského vkladu. -------------------------------------------------------- 5.Jednou z podmínek vzniku členství je písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a splacení celé výše základního členského vkladu. --------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------- strana pět ---------------------------------------------- 6.Zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena je možné jen tehdy, pokud tak rozhodne členská schůze a pokud s tím souhlasí všichni členové bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů. Svůj souhlas musí členové bytového družstva projevit v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. Další podmínky zvýšení základního členského vkladu upravuje ZOK. ------------------------------------- 7.Pokud by přicházelo v úvahu snížení základního členského vkladu, rozhodovala by o něm členská schůze, přičemž by musel být dodržen postup podle § 568 ZOK. ----- 8.Dalším členským vkladem se člen podílí především na pořízení domu s pozemkem (Nemovitosti), v něž se nachází byt, jehož se člen bytového družstva stane nájemcem, nebo jehož je nájemcem. představuje vklad člena do družstva na pořízení bytového domu uvedené v čl. 4 stanov. Výši dalšího členského vkladu a způsob a termín jeho splacení stanoví členská schůze pro každého jednotlivého člena družstva na základě podmínek smlouvy o převodu Nemovitosti do majetku družstva a dalších smluvních ujednání (např. úvěrových smluv, uzavřených družstvem). ----------------- 9.Závazek k převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu ve výši určené členskou schůzí (ustavující schůzí při založení bytového družstva) se přebírá formou sjednání písemné smlouvy o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu (smlouva o dalším členském vkladu) s družstvem. -------------------------------- 10.Smlouva o dalším členském vkladu obsahuje, jde-li o peněžitý další členský vklad, kromě údajů o účastnících smlouvy, alespoň ----------------------------------------------- a)údaje o výši peněžitého dalšího členského vkladu, o termínu jeho splacení (který činí 1 měsíc od podpisu smlouvy), popřípadě jen údaje o způsobu jejího výpočtu podle odstavce 3, ---------------------------------------------------------------------------- b)ujednání, ke kterému předmětu nájmu se další členský vklad vztahuje. ------------ 11.Výši dalšího členského vkladu pro jednotlivého uchazeče o členství určuje členská schůze takovým způsobem, aby vyjadřovala podíl na celkové výši pořizovací ceny a dalších nákladů na pořízení nemovité věci (pozemku s domem) připadající na byt, jehož bude člen nájemcem, nebo na jehož pořízení se podílí, aniž by se stal jeho nájemcem. ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ Článek 7 ----------------------------------------------- ------------------- Omezení při nakládání s majetkem družstva ------------------------ 1.Bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty nebo budovy s družstevními byty nebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související, bez předchozího souhlasu alespoň dvou třetin členů bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů. Souhlas lze udělit jedině písemnou formou s úředně ověřenými podpisy. ------------------------------------------------------------------ 2.Bytové družstvo nesmí převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budovám s družstevními byty nebo pozemkům jimi zastavěným a s nimi věcně souvisejícím, bez předchozího souhlasu s převodem a s podmínkami tohoto převodu, uděleného všemi členy bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů, nebo jim vzniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Souhlas lze udělit jedině písemnou formou s úředně ověřenými podpisy. ------------------------------------------------------------------------------------------- 3.Bytové družstvo nesmí převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budovám s družstevními byty nebo pozemkům jimi zastavěným a s nimi věcně souvisejícím, bez předchozího souhlasu s převodem a s podmínkami tohoto převodu, uděleného všemi členy bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů, nebo jim vzniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu
  ---------------------------------------------- strana šest ---------------------------------------------- družstevního bytu. Souhlas lze udělit jedině písemnou formou s úředně ověřenými podpisy. ------------------------------------------------------------------------------------------ 4.Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, jestliže se jedná o převody družstevních bytů (jednotek, které zahrnují družstevní byty) do vlastnictví členů bytového družstva, kteří jsou jejich nájemci. O převodu vlastnického práva k těmto družstevním bytům členům bytového družstva rozhoduje členská schůze. ------------------------------------- ----------------------------------------------- Článek 8 ---------------------------------------------- ---------------------------------------- Členství v družstvu ---------------------------------------- 1.Členství v družstvu vzniká: -------------------------------------------------------------------- a)při založení družstva dnem jeho vzniku, ------------------------------------------------ b)za trvání družstva přijetím za člena rozhodnutím členské schůze na základě písemné členské přihlášky, ---------------------------------------------------------------- c)za trvání bytového družstva převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu nebo převodem či přechodem nově vzniklých družstevních podílů, které vznikly rozdělením dosavadního družstevního podílu na jinou osobu. Ke vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu může dojít jen v případě, že nabyvatel splňuje podmínky členství podle zákona nebo těchto stanov, ---------------------------------------------------------------------------------------- d)jiným způsobem stanoveným zákonem. ------------------------------------------------ 2.Členy družstva mohou být pouze osoby fyzické. ------------------------------------------ 3.Při založení družstva vzniká členství zakladatelům dnem vzniku družstva. Členy bytového družstva se stávají osoby, jejichž seznam tvoří přílohu notářského zápisu o ustavující schůzi bytového družstva, jestliže splnily podmínky podle ZOK a těchto stanov. -------------------------------------------------------------------------------------------- 4.Za trvání družstva vzniká členství přijetím za člena usnesením členské schůze na základě písemné členské přihlášky, jsou-li splněny podmínky vzniku členství podle ZOK a těchto stanov. Členství vznikne na základě písemné členské přihlášky rozhodnutím členské schůze, a to dnem rozhodnutí o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v členské přihlášce, nejdříve však splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, a má-li být členství spojeno s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo s nájmem družstevního bytu, také nejdříve po oboustranném podpisu smlouvy o dalším členském vkladu a splacením (splněním) celé výše dalšího členského vkladu nebo jeho části podle ujednání v této smlouvě v souladu s usnesením členské schůze. -------------------------------------------- 5.Za trvání bytového družstva vzniká členství dále převodem nebo přechodem družstevního podílu na jinou osobu, nebo převodem či přechodem nově vzniklých družstevních podílů, které vznikly rozdělením dosavadního družstevního podílu, na jinou osobu. Ke vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu může dojít jen v případě, že nabyvatel splňuje podmínky členství podle zákona a těchto stanov. ------------------------------------------------------------------------------------- 6.Družstvo vede seznam svých členů ve smyslu § 580 ZOK. ------------------------------ 7.Otázky spojené s bydlením manželů se řídí ustanoveními § 743 až 750 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ). ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------- Článek 9 ----------------------------------------------- -------------------------------------------- Zánik členství ------------------------------------------- 1.Členství v družstvu zaniká: -------------------------------------------------------------------- a)písemnou dohodou, ------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------strana sedm --------------------------------------------- b)převodem družstevního podílu, ---------------------------------------------------------- c)vystoupením člena, ------------------------------------------------------------------------- d)vyloučením člena, -------------------------------------------------------------------------- e)smrtí člena, popř. zánikem člena, který je právnickou osobou, --------------------- f)zánikem družstva bez právního nástupce, ---------------------------------------------- g)prohlášením konkursu na majetek člena, ------------------------------------------------ h)zamítnutím insolvenční návrhu pro nedostatek majetku člena, ---------------------- i)pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členského podílu, ------- j)doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci. ---------------------------------------------------------------- 2.Při zániku členství za trvání družstva, vyjma zániku dle odst. 1 písm. b) tohoto článku, má dosavadní člen právo na vypořádací podíl, který se určí způsobem uvedeným v § 623 ZOK. ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- Článek 10 ---------------------------------------------- ------------------------------------------ Písemná dohoda ------------------------------------------ 1.Jestliže se člen družstva a družstvo dohodnou na ukončení členství, zaniká členství dnem uvedeným v dohodě. --------------------------------------------------------------------- 2.Dohoda musí mít písemnou formu a musí obsahovat: ------------------------------------- a.den ukončení členství, ---------------------------------------------------------------------- b.způsob a formu majetkového vypořádání a -------------------------------------------- c.úpravu práv a povinností spojených se zánikem práva nájmu družstevního bytu. ---------------------------------------------- Článek 11 ---------------------------------------------- ----------------------------------- Převod družstevního podílu ---------------------------------- Pro zánik členství převodem družstevního podílu platí zásady uvedené v článku 8 odst. 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- Článek 12 ---------------------------------------------- ------------------------------------ Vystoupení člena družstva ----------------------------------- 1.Člen může z družstva vystoupit proto, že nesouhlasí se změnou stanov, která byla schválena členskou schůzí, jestliže na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov. Člen musí v tomto případě postupovat podle § 613 ZOK. -------------------------------- 2.K zániku členství vystupujícího člena na základě platného vystoupení z bytového družstva podle odstavce 1 a podle § 613 ZOK dochází uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu doručeno. ----------------------- 3.Vystoupil-li člen z bytového družstva podle odstavce 1, není pro něho schválená změna stanov účinná a vztah mezi bytovým družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami. ---------------------------------------------------------------------------------------- 4.Člen družstva může se souhlasem členské schůze družstva vzít své vystoupení zpět, pokud neuplynula lhůta podle odst. 2. ------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- Článek 13 ---------------------------------------------- ----------------------------------- Vyloučení člena z družstva ----------------------------------- 1.Člen může být vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství,jakož se dopustil i hrubého porušení některého z ustanovení vnitřního předpisu družstva označeného „Domovní řád Bytového družstva Rubensova 16“, který doplňuje a konkretizuje otázku práv a povinností vyplývajících z tohoto článku. Fyzická osoba může být vyloučena také,
  ---------------------------------------------- strana osm ---------------------------------------------- byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členu družstva. ----------------------------------------------------------------- 2.Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. ------------------------------------------------------------------------------------------ 3.V písemné výstraze musí být věcně uveden a popsán důvod jejího udělení, tj. jakým jednáním se člen porušení povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Dále musí být v písemné výstraze výslovně uvedeno upozornění člena na možnost jeho vyloučení z důvodu uvedeného porušení či porušování členských povinností, spolu s výzvou členovi, aby s tímto porušováním přestal a odstranil případné již vzniklé následky. K tomu se členovi poskytne přiměřená lhůta nejméně v délce třiceti dnů. 4.O udělení výstrahy a o jejím obsahu rozhoduje předseda představenstva. -------------- 5.O vyloučení člena z družstva rozhoduje předseda. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. ----------- ---------------------------------------------- Článek 14 --------------------------------------------- ---------------------------------------------- Smrt člena --------------------------------------------- Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Přechod družstevního podílu je upraven v čl.8. odst. 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- Článek 15 ---------------------------------------------- ------------------------------------- Práva a povinnosti členů ------------------------------------ 1.Členové družstva mají zejména tato práva: ------------------------------------------------- a)podílet se na řízení družstva, ------------------------------------------------------------- b)účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze družstva a za podmínek stanovených těmito Stanovami volit orgány družstva a být do nich volen, -------------------------------- c)požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, ------------------------------ d)předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, dávat připomínky, případně stížnosti k orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován, ------------------ e)podílet se na hospodářském výsledku družstva, --------------------------------------- f)na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, odpovídajícímu výši jeho dalšího členského vkladu, ------------------------------------------------------------------ g)na plnění spojená s užíváním bytu, ------------------------------------------------------- h)podnajmout s písemným souhlasem orgánů družstva byt, ---------------------------- i)požádat o převod družstevního bytu do bytového spoluvlastnictví dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, na základě rozhodnutí členské schůze družstva a za podmínek schválených členskou schůzí, ---------------------- j)na informace o hospodaření družstva, činnosti jeho orgánů, jakož i být seznámen obvyklým způsobem s ročním vyúčtováním zaplacených záloh na úhradu za plnění spojená s užíváním bytu. ---------------------------------------------------------- 2.Členové družstva jsou povinni zejména: ----------------------------------------------------- a)zaplatit další členský vklad podle čl. 6. v termínu stanoveném schůzí, ------------ b)dodržovat tyto Stanovy, další vnitřní předpisy družstva a řídit se rozhodnutím orgánů družstva, -----------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------- strana devět --------------------------------------------- c)chránit družstevní majetek, dodržovat předpisy o požární ochraně, hygienické předpisy a řádně užívat a udržovat byt, jakož i řádně užívat společné prostory a zařízení domu, ------------------------------------------------------------------------------- d)platit pravidelně a včas nájemné a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, --- e)oznamovat družstvu včas změny, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a pro zúčtování úhrad za plnění spojená s užíváním bytu, ------- f)umožnit zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu a umožnit vstup do bytu v odůvodněných případech (např. oprava technických zařízení domu), -------------------------------------------------------------- nést ze svého náklady na drobné opravy bytu, vymezené ve výši určené členskou schůzí, popřípadě rozšířené o seznam nákladů schválený členskou schůzí družstva. 3.Dále jsou práva a povinnosti konkretizována a doplněna ve vnitřním předpisu bytového družstva, a to pod názvem „Domovní řád Družstva Rubensova 16“. ------- ---------------------------------------------- Článek 16 ---------------------------------------------- ------------------------------------ Nájem družstevního bytu ------------------------------------ 1.Ke dni účinnosti vkladu vlastnického práva družstva k domu do katastru nemovitostí se jednotlivé byty domu, k nimž mají členové družstva užívací právo, staly družstevními byty (dále jen „byty“). --------------------------------------------------------- 2.Nájem družstevního bytu vzniká na základě smlouvy o nájmu družstevního bytu (dále jen „nájemní smlouva“) mezi pronajímatelem - družstvem a nájemcem - členem družstva. Členové družstva jsou povinni uzavřít s družstvem nájemní smlouvu ve vzorovém znění schváleném členskou schůzí družstva. -------------------- 3.Nájemní smlouvou přenechává družstvo členu družstva byt do užívání. Nájemní smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat: ----------------------------------- a)předmět a rozsah užívání, ------------------------------------------------------------------ b)popis příslušenství a popis stavu bytu a ------------------------------------------------- c)výši nájemného a výši úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo způsob jejich výpočtu. ------------------------------------------------------------------------------- 4.Drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Členská schůze může přijmout pravidla, za nichž je v případech hodných zvláštního zřetele možno hradit tyto náklady z prostředků družstva. Na hrazení těchto nákladů z prostředků družstva nevzniká právní nárok. -- Běžná úprava drobné opravy bytu: ----------------------------------------------------------- a)Běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísících baterií, sprch, ohřívač vody, boilerů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní; sem patří též malování včetně oprav omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke stoupačce a vnitřní nátěry. ------ b)Za drobné opravy bytu se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je předmětem jeho nájmu. Jsou vymezeny věcně a podle výše nákladu. Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují následující opravy a výměny: ---------------------------------------- -opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, ----------------------------------------------------------------- -opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií, ---------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------- strana deset --------------------------------------------- -výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích telefonů, včetně elektrických zámků, --------------------------------- -výměny uzavíracích kohoutů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, ---------------------------------------------------------------------- -opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku, ------------------------------------------------------------------------------------ -opravy měřičů tepla a teplé vody. ------------------------------------------------- c)Za drobné opravy se dále považují opravy zařízení uvedených výše v bodu b. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů středního topení. Nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění. ------------------------ d)Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny výše v písmenech a) tohoto odstavce, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000,- Kč. V souvislosti s vládním nařízením č 308/2015 Sb. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je pro posouzení, zda jde o drobnou opravu, rozhodující součet nákladů na související opravy. ----------------------------------- e)Drobné opravy, které je možno provádět ve stejné době ve více bytech, zajišťuje na požádání nájemníků družstvo s tím, že i v tomto případě je hradí sami nájemníci. ----------------------------------------------------------------------------- f)Nájemce bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny v družstevním bytě bez předchozího souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. Je-li podle zvláštních předpisů k takové úpravě potřeba souhlas jiného orgánu, musí si také zajistit souhlas tohoto orgánu, a to na své náklady. Družstvo může nařídit, aby úpravy provedené bez jeho souhlasu byly ve stanovené lhůtě odstraněny. ---------------------------------------------------------------------------------- g)Při provádění oprav a údržby v družstevním bytě, které si nájemce v souladu se stanovami a domovním řádem zajišťuje sám, je povinen je provádět, resp. si zajistit provádění prací v souladu s platnými předpisy a normami. Dojde-li těmito pracemi nebo v důsledku jich ke vzniku škody na majetku družstva, nebo ostatních nájemců či uživatelů anebo ke škodě na zdraví osob, nese za ně nájemce plnou zodpovědnost. ----------------------------------------------------------- h)Je-li podle zvláštních předpisů k takové úpravě potřeba souhlas jiného orgánu, musí si nájemce také zajistit souhlas tohoto orgánu, a to na své náklady. Družstvo může v oprávněných případech nařídit, aby úpravy provedené bez jeho souhlasu byly ve stanovené lhůtě odstraněny. ----------------------------------- i)Při provádění oprav a údržby v družstevním bytě, které si nájemce v souladu se stanovami a domovním řádem zajišťuje sám, je povinen provádět, resp. si zajistit provádění prací v souladu s platnými předpisy a normami. Dojde-li těmito pracemi nebo v důsledku jich ke vzniku škody, a to i nepřímo, na společných částech domu družstva, nebo ostatních nájemců či uživatelů nebo ke škodě na zdraví osob ve společných částech, nese za ně nájemce plnou zodpovědnost.------------------------------------------------------------------------------- 5.Ostatní práva a povinnosti z nájmu bytu jsou upraveny v občanském zákoníku. ----- 6.Stanovení výše nájemného a výše úhrad za plnění spojená s užíváním bytu je upravena v článku 18 těchto stanov. --------------------------------------------------------- 7.Nájem bytu zaniká zánikem členství v družstvu dle článku 8. těchto stanov. --------- 8.Právo nájmu družstevního bytu zaniká v případě, že je nájemní smlouva ukončena z důvodu jejího porušení členem družstva (zejména z důvodu dluhu na nájemném či

  -------------------------------------------- strana dvanáct -------------------------------------------- -------------------------------------- Hospodaření družstva -------------------------------------- 1.Výše nájemného a výše úhrady za plnění spojená s užíváním bytu je upravena v nájemní smlouvě. ----------------------------------------------------------------------------- 2.Výše nájemného pro nájemce - členy družstva je stanovena s ohledem na ekonomické potřeby družstva, specifikované rozpočtem družstva na příslušný kalendářní rok (dále jen „ekonomické nájemné“). Ekonomické nájemné stanoví členská schůze. ----------------------------------------------------------------------------------- 3.Ekonomické nájemné pokrývá potřeby družstva, zejména náklady (výdaje) spojené: a)s tvorbou fondu bytového hospodářství, ------------------------------------------------ b)se správou domů, s výjimkou nákladů (výdajů) hrazených z fondu bytového hospodářství, -------------------------------------------------------------------------------- c)s činností družstva. ------------------------------------------------------------------------- 4.Základním kritériem při sestavování rozpočtu družstva je zabezpečení vyrovnaného hospodaření družstva v příslušném kalendářním roce a vytvoření dostatečných zdrojů ve fondu bytového hospodářství pro financování oprav, údržby, modernizací a rekonstrukcí domů a dalšího nemovitého i movitého majetku, příp. dalších investičních výdajů, plánovaných v dalších letech. ---------------------------------------- 5.Rozpočet družstva zpracovává představenstvo družstva a schvaluje jej členská schůze. -------------------------------------------------------------------------------------------- 6.Výše úhrady za plnění spojená s užíváním bytu je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy s tím, že tato úhrada se platí ve formě měsíčních záloh a ročního vyúčtování. --------------------------------------------------------------------------- 7.Nájemné a záloha na úhradu za plnění spojená s užíváním bytu se platí, nerozhodne-li členská schůze jinak, nejpozději do 15 dne příslušného kalendářního měsíce na účet družstva. Není-li platba provedena do pěti dnů po splatnosti, je družstvo oprávněno účtovat zákonný úrok či poplatek z prodlení. --------------------------------- 8.O rozdělení zisku družstva rozhoduje členská schůze na základě návrhu představenstva družstva. ----------------------------------------------------------------------- 9.Zisk družstva dosažený za účetní období se po odečtení částek připadajících na daně, příděly do fondu bytového hospodářství a na další účely schválené členskou schůzí, lze rozdělit mezi členy. --------------------------------------------------------------- 10.Způsob vymezení případného podílu člena na části určené k rozdělení mezi členy určuje členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. ------------------------------ 11.O způsobu úhrady případných ztrát družstva rozhoduje členská schůze na základě návrhu předsedy, a to z následujících zdrojů: ---------------------------------------------- a)z nerozděleného zisku minulých let, ----------------------------------------------------- b)z nedělitelného fondu, případně jiných zajišťovacích fondů, pokud byly usnesením členské schůze zřízeny, ------------------------------------------------------ c)uhrazovací povinností členů, ------------------------------------------------------------- d)ze základního kapitálu formou snížení základního členského vkladu, ------------- e)kombinací způsobů uvedených pod písma a) až d).------------------------------------ 12.Údržbu a opravy společných částí domu zajišťuje družstvo a hradí je ze svých fondů na základě rozpočtu schváleného členskou schůzí. ----------------------------------------- 13.Pro plánované investice předkládá představenstvo rozpočet ke schválení členské schůzi. Během realizace investice zveřejňuje představenstvo průběžné vyúčtování na svých webových stránkách. ---------------------------------------------------------------- 14.V rozpočtu se stanoví položka pro mimořádné výdaje. ----------------------------------- 15.V případě, že se jedná o poškození nebo havárii, jejíž řešení nesnese odkladu, může představenstvo zadat práce i bez výběrového řízení, resp. schválení investice členskou schůzí. ---------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------- strana třináct -------------------------------------------- ---------------------------------------------- Článek 19 ---------------------------------------------- --------------------------------------------- Fond oprav --------------------------------------------- 1. Fond oprav se tvoří z části ekonomického nájemného, popřípadě z přídělů ze zisku na základě rozhodnutí členské schůze a dalších zdrojů, zejména nájemného za další byty. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Prostředky fondu oprav se používají k financování oprav, údržby, modernizací a rekonstrukcí domů a dalšího nemovitého i movitého majetku, popřípadě k financování dalších investičních výdajů (pořízení investičního majetku družstva). ---- 3. Za účelné, hospodárné a efektivní použití prostředků fondu oprav odpovídá předseda. ---------------------------------------------- Článek 20 --------------------------------------------- ------------------------------------------ Orgány družstva ----------------------------------------- 1.Orgány družstva jsou: --------------------------------------------------------------------------- a)členská schůze, ----------------------------------------------------------------------------- b)představenstvo, ------------------------------------------------------------------------------ c)kontrolní komise. ---------------------------------------------------------------------------- 2.Statutárním orgánem družstva je představenstvo. ------------------------------------------ ---------------------------------------------- Článek 21 ---------------------------------------------- ------------------------------------------- Členská schůze ------------------------------------------ 1.Schůze členů družstva (dále jen „členská schůze“) je nejvyšším orgánem družstva. 2.Členskou schůzi svolává představenstvo družstva nejméně dvakrát za rok, nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise, nebo alespoň 10 % (deset procent) členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, neurčují-li stanovy nižší počet oprávněných členů nebo nižší počet potřebných hlasů anebo nižší počet oprávněných členů nebo nižší počet potřebných hlasů nebo nižší počet oprávněných členů i potřebných hlasů. Oznámení o svolání členské schůze se provádí uveřejněním na informační desce družstva, kde musí být pozvánka uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze, současně se pozvánka zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. --------------------------------------------- 3.Představenstvo nejméně 15 (patnáct) dní přede dnem konání členské schůze zpřístupní účetní závěrku družstva. ---------------------------------------------------------- 4.Do působnosti členské schůze patří: --------------------------------------------------------- a)měnit Stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, -- b)volit a odvolávat členy a náhradníky představenstva a kontrolní komise družstva, určovat výši odměny předsedy, ----------------------------------------------------------- c)schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku a zprávu o hospodaření družstva, ------------------------- d)schvalovat smlouvu o výkonu funkce předsedy, --------------------------------------- e)rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, ----------- f)rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, ------------------ g)schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, ------------- h)rozhodovat o uhrazovací povinnosti, ----------------------------------------------------- i)rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, ------------ j)rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, ---------------------- k)rozhodovat o přeměně družstva, sloučení či rozdělení družstva, -------------------- l)rozhodovat o vydání dluhopisů, čerpání úvěrů a půjček, ----------------------------- m)rozhodovat o zatěžování nemovitého majetku právy třetích osob, ------------------
  --------------------------------------------- strana čtrnáct -------------------------------------------- n)rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty nebo s byty. Takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu všech členů družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt, nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem. ------------------------------------------------------------------------------------ o)rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, ---------------------------------------------- p)volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně, -------------------------- q)schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, ---------------- r) schvalovat vnitřní směrnice družstva, -------------------------------------------------- s)schvalovat roční rozpočet družstva, ------------------------------------------------------ t)rozhodovat o dalších záležitostech, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. ---------------------------------------------------------------------------------- 5.Pro platnost usnesení členské schůze se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost většiny všech členů majících většinu všech hlasů, Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle § 660: ----------------------------------- a)je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu, ------------- b)rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva, ----------------------------------------------------------------------- c)rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva, ---- d)rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu. --------------------------------------------------------------------------------------- 6.Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů. Jestliže má být přijato usnesení o některé ze záležitostí uvedených v § 650 odst. 2 ZOK, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. Jedná se o schválení poskytnutí finanční asistence, uhrazovací povinnosti, zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva či vydání dluhopisů. V případě změny úpravy náležitostí stanov týkajících se podmínek, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností spojených s užíváním družstevního bytu, se vyžaduje dle § 731, odst. 2 ZOK souhlas tří čtvrtin všech členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a souhlas těch členů družstva, kterým se při plnění podmínek pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu mají změnit tyto podmínky. ------------ 7.Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně. Písemně může zmocnit jiného člena družstva nebo jinou, která je členem jeho rodiny, aby jej na členské schůzi zastupovala. Zmocněnec se na členské schůzi prokáže ověřenou plnou mocí. Tím nejsou dotčeny předpisy o zastoupení ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí. --------------------------------------------------------------------------------------- 8.Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před
  -------------------------------------------- strana patnáct -------------------------------------------- konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.------------------------------------------------------- 9.Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. Každý člen má při hlasování jeden hlas. ---------------------------------------------------------------------------- 10.O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: ----------------------- a)datum a místo konání schůze, ------------------------------------------------------------ b)přijatá usnesení, ----------------------------------------------------------------------------- c)výsledky hlasování, ------------------------------------------------------------------------- d)nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, ------------------- e)přílohy k zápisu, a to: ----------------------------------------------------------------------- -pozvánku na schůzi, ------------------------------------------------------------------- -seznam účastníků schůze, ------------------------------------------------------------- -podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. --------------------- 11.Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. --------------------- 12.Členská schůze může rozhodovat také per rollam. Osoba oprávněná ke svolání členské schůze zašle všem členům návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí musí obsahovat: ---------------------------------------------------------------------------------------- a)text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, ------------------------------------- b)lhůtu pro doručení vyjádření člen, jinak je lhůta 15 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi, ------------------------------------- c)podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. ----------------------------------------------- 13.Pravidla rozhodování per rollam: ------------------------------------------------------------- a)Nedoručí-li člen ve lhůtě podle § 653 písm. b) osobě oprávněné svolat členskou schůzi souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. --------------- b)Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se členům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření člena se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. Ustanovení § 659 odst. 2 se použije obdobně. ---------------------------------------------------------------- c)Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva. ------- 14.Oznámení rozhodnutí per rollam -------------------------------------------------------------- a)Rozhodnutí přijaté postupem per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí družstvo nebo osoba oprávněná svolat členskou schůzi způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. ----------------------------------------------- b)Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. --- ---------------------------------------------- Článek 22 ---------------------------------------------- ------------------------------------------- Představenstvo ------------------------------------------ 1.Představenstvo je statutárním orgánem družstva. ------------------------------------------- 2.Představenstvo má 3 členy. -------------------------------------------------------------------- 3.Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. ------------------------------------------- 4.Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.----------------------------- 5.Představenstvo svolává členskou schůzi, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo Stanovami vyhrazeny členské schůzi. Odpovídá za hospodaření družstva; sestavuje řádnou účetní závěrku a zprávu o hospodaření a předkládá je ke schválení členské schůzi. --------------------------------
  -------------------------------------------- strana šestnáct -------------------------------------------- 6.Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jim za svou činnost. Družstvo zastupuje předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. - 7.Členové představenstva mohou z funkce odstoupit. Jsou však povinni toto písemně oznámit ostatním členům družstva. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala členská schůze. K projednání musí dojít na nejbližším zasedání členské schůze, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce nebo skončí funkční období, musí být nový člen představenstva zvolen členskou schůzí do 30 dnů. ---------------------------------------------------------------------------------------- 8.Funkční období voleného orgánu končí všem jeho členům stejně. Člen bytového družstva může být volen členem voleného orgánu opětovně. ---------------------------- ---------------------------------------------- Článek 23 ---------------------------------------------- ----------------------------------------Společná ustanovení --------------------------------------- 1.Členem statutárního orgánu je způsobilý jen člen, který je zletilý, plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.Funkční období členů orgánů družstva je pětileté. ----------------------------------------- 3.Za činnost statutárního orgánu přísluší pravidelná měsíční odměna, o jejíž výši rozhoduje členská schůze. ---------------------------------------------------------------------- 4.Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. ------------ 5.Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. ------------------------------------------------------------------------------------------ 6.Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- Článek 24 --------------------------------------------- ----------------------------------------- Kontrolní komise ----------------------------------------- 1.Bytové družstvo je tzv. malé družstvo, které má méně než 50 členů. V tzv. malém družstvu nemusí být dle § 726 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, obligatorně zřízena kontrolní komise. Bude-li však kontrolní komise zvolena postupem dle Článku 21 odst. 4 písm. b) těchto stanov, bude se její činnost řídit níže stanovenými pravidly. ---- 2.Kontrolní komise je kontrolním orgánem bytového družstva. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy. ------------------------------------------------------------------------------------------ 3.Kontrolní komise má 3 členy. ----------------------------------------------------------------- 4.Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a odvolává jej z funkce. --------------- 5.Předseda svolává, organizuje a řídí jednání kontrolní komise. --------------------------- 6.Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. ------------------------- 7.Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty bytového družstva a k návrhu na rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti členů. ---------------------------------------------
  ------------------------------------------- strana sedmnáct ------------------------------------------- 8.Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat u představenstva jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva, nebo jeho členů. -------------------------------- 9.Předseda kontrolní komise nebo jiný její člen pověřený k tomu usnesením kontrolní komise, má právo účastnit se jednání představenstva. ------------------------------------ 10.Člen kontrolní komise nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. ------------ 11.Člen kontrolní komise nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. ------------------------------------------------------------------------------------------ 12.Člen kontrolní komise se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- Článek 25 ---------------------------------------------- -------------- Podmínky zrušení, likvidace a změny právní formy družstva ------------- 1.Družstvo zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku družstva předchází jeho zrušení a likvidace. ------------------------------------------------------------------------ Družstvo se zrušuje: ----------------------------------------------------------------------------- a)usnesením členské schůze o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v usnesení, popř. dnem, kdy toto usnesení bylo přijato, rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem, --------------------------------------------- b)zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek družstva nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, --------------- c)rozhodnutím soudu o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. -------------------------------- 2.O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. -------------- 3.Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost za podmínek stanovených zákonem. -------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- Článek 26 --------------------------------------------- ---------------------------------------------- Likvidace --------------------------------------------- Likvidace družstva se provede podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Vstup do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá firma jména družstva s dovětkem „v likvidaci“. ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- Článek 27 --------------------------------------------- ---------------------------------------------- Účetnictví ---------------------------------------------- 1.Účetnictví družstva se vede a provádí podle obecně závazných právních předpisů. -- 2.Účetní období je totožné s kalendářním rokem. -------------------------------------------- 3.První účetní období družstva začíná zápisem do obchodního rejstříku a končí posledním kalendářním dnem téhož roku. -------------------------------------------------- 4.Statutární orgán družstva odpovídá za sestavení řádné účetní závěrky, kterou spolu s návrhem na rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty předkládá ke schválení členské schůzi. ---------------------------------------------------------------------- 5.Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty k nahlédnutí. ------------------------------
  -------------------------------------------- strana osmnáct ------------------------------------------- ---------------------------------------------- Článek 28 ---------------------------------------------- --------------------------------------- Finanční hospodaření ------------------------------------- Zásady finančního hospodaření družstva se řídí obecně závaznými právními předpisy, popřípadě interními předpisy schválenými členskou schůzí. --------------------------------- ---------------------------------------------- Článek 29 ---------------------------------------------- ------------------------ Použití obecně závazných právních předpisů ------------------------ 1.Věci neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem. ---------------- 2.Pokud se některá ustanovení těchto stanov dostanou v důsledku změny právního řádu do rozporu s obecně závaznými právními předpisy, pozbývají platnosti pouze dotčená ustanovení, nikoliv celé stanovy. --------------------------------------------------- ---------------------------------------------- Článek 30 ---------------------------------------------- -------- Závazek poskytnout součinnost k rozdělení domu na bytové jednotky -------- -------- a jejich převedení do soukromého vlastnictví členů bytového družstva ------- Zakládající členové bytového družstva, a každý jejich nástupce, se zavazují poskytnout součinnost při přípravě bytového domu na privatizaci, při rozdělení domu na bytové jednotky a jejich převedení do soukromého vlastnictví členů bytového družstva Podmínkou je, že budou v plné výši splaceny úvěry poskytnuté družstvu.------------------ ---------------------------------------------- Článek 31 ---------------------------------------------- ------------------------------------ Platnost a účinnost stanov ----------------------------------- Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské schůze bytového družstva dne 30.03.2022 (slovy: třicátého března roku dva tisíce dvacet dva) a nabývají platnosti a účinnosti dnem 30.03.2022 (slovy: třicátého března roku dva tisíce dvacet dva) Současně se okamžikem jejich účinnosti ruší dosavadní platné stanovy ze dne 25.05.2017. ------------------------------------------------------------------------------------------- Bytové družstvo je podřízeno ZOK jako celku podle §777 odst. 5 ZOK. ------------------ ----------------------------------- konec úplného znění stanov ---------------------------------- O tomto usnesení členské schůze bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 21 s názvem Členská schůze stanov družstva ze dne 25.05.2017 ve spojení s § 645 a § 731 odst. 2 ZOK činí pro rozhodnutí o změně stanov 2/3 (slovy: dvě třetiny) hlasů přítomných členů družstva. ----------------- Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % (slovy: sto procent) všech přítomných hlasů, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. - ---------------------------------------------------- Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících a byl potvrzen rovněž prohlášením předsedající členské schůze. V době hlasování bylo dle prezenční listiny a dle prohlášení Pavla Vaníčka přítomno 16 členů družstva s platným hlasovacím právem z celkového počtu 23 (slovy: dvaceti tří) členů s platným hlasovacím právem, tj. 2/3 (slovy: dvě třetiny) všech členů družstva s platným hlasovacím právem. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. ---------------------------------
  ------------------------------------------ strana devatenáct ------------------------------------------ III. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., v platném znění, o notářích a jejich činnosti (notářský řád). --------------------------------------------------------------------------------------------------- Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci výše uvedených právních jednání a formalit, ke kterým je členská schůze družstva Družstvo Rubensova 16 povinna a při kterých jsem byla přítomna. -------------------------------------------------- Osvědčuji dále, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Osvědčuji též, že rozhodnutí členské schůze uvedeného družstva byla přijata, jak výše uvedeno a že tato rozhodnutí jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zakladatelskými dokumenty družstva. ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Domovní řád Bbytového družstva
  Družstvo Rubensova 16

  Úvodní ustanovení

  Vnitřní předpis, který vydává Bbytové družstvo „Družstvo Rubensova 16“
  IČO 25129180 (dále jen družstvo) pod výše uvedeným názvem vycházející ze stanov družstva:

  1. musí být vyvěšen ve společném prostoru družstva,

  2. obsahuje bližší pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných částí domu a jejich zařízení,

  3. jehož ustanovení jsou závazná pro volené orgány družstva, jeho funkcionáře, pro nájemníky a oprávněné osoby v domě družstva,

  4. jehož ustanovení vyplývají z platného znění stanov družstva, dle znění dotčených článků stanov družstva,

  5. jehož dodržování přispívá ke spokojenému bydlení v domě družstva, a proto členská schůze očekává, že nebude docházet k jeho porušování.

  I. Práva a povinnosti nájemníků
  Nájemník bytu (nebytového prostoru) má

  1. zejména právo:
  a.vyžadovat po družstvu, aby mu předalo najatý byt ve stavu způsobilosti k řádnému užívání a zajistilo plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu včetně užívání společných částí domu a jejich zařízení v souladu zejména se stanovami, tímto domovním řádem a nájemní smlouvou,
  b.vyžadovat po družstvu, aby v přiměřené lhůtě odstranilo závady na společných částech domu a jejich zařízeních, které brání nájemníkovi v jejich řádném užívání. Neučiní-li tak družstvo bez náležitého zdůvodnění, může je nechat odstranit nájemník na účet družstva tehdy, jestliže na tuto možnost družstvo předem upozornil. Družstvo má povinnost uhradit nájemníkovi takto vzniklé účelně vynaložené náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců po předložení účtu a potvrzení o jeho zaplacení nájemníkem,
  c.vyžadovat po družstvu provedení opravy v bytě (nebytovém prostoru), které je povinno provádět a hradit družstvo. Nezajistí-li družstvo jejich provedení bez zbytečného odkladu a bez zdůvodnění, může je nechat provést nájemník za obdobných podmínek jako odstranění závad na společných částech domu – viz výše písmeno b),
  d.na bezporuchové užívání služeb spojených s bydlením (užíváním nebytového prostoru), které jsou zajišťovány prostřednictvím družstva,
  e.v rámci údržby a drobných oprav a úprav provádět samostatně úpravy a modernizaci bytu (nebytového prostoru),
  f.na podkladě živnostenského oprávnění provozovat v bytě živnost.

  2. zejména povinnosti:
  a.užívat najatý byt (nebytový prostor) v souladu se stanovami družstva, jeho domovním řádem a nájemní smlouvou,
  b.najatý byt (nebytový prostor) řádně udržovat, na své náklady provádět údržbu a drobné opravy a bez zbytečného odkladu oznamovat družstvu závady v bytě (nebytovém prostoru), které je povinno odstranit družstvo,
  c.odstranit na svůj náklad závady a poškození, která na jiných bytech (nebytových prostor) a společných částech domu a jejich zařízení způsobil sám nebo ti, kteří s ním byt (nebytový prostor) užívají. Neučiní-li tak, odstraní je po upozornění povinného nájemníka družstvo na jeho účet,
  d.povolit vstup do najatého bytu (nebytového prostoru) pokud je to nutné pro úpravu či opravu ostatních bytů (nebytových prostorů) a byl na nutnost zpřístupnění bytu (nebytového prostoru) předem upozorněn,
  e.umožnit v bytě (nebytovém prostoru) instalaci a údržbu zařízení pro měření spotřeby tepla a vody a odečet naměřených hodnot
  f.pokud nájemce ví předem o své nepřítomnosti, která má být delší než 2 měsíce, i o tom, že but bude po tuto dobu obtížně dostupný, oznámí to včas bytovému družstvu. Současně označí pověří osobu , která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do družstevního bytu v případě, že toho bude nezbytně zapotřebí. Nemá-li nájemce takovou osobu, je takovou osobou bytové družstvo. Pokud nesplní nájemce tuto povinnost, považuje se to za porušení členských povinností spojených s nájmem závažným způsobem.,
  g.v určené výši a v termínech stanovených družstvem platit zálohy a vyrovnání za odebrané služby spojené s užíváním bytu (nebytového prostoru), příspěvky do fondu oprav a ke hrazení nákladů spojených se správou domu,
  h.včas hlásit změny v počtu osob, které bydlí v bytě,
  i.provozovat v bytě jen takovou živnost, kterou je podle právních předpisů možné v bytě provozovat,
  j.po skončení nájmu bytu (nebytového prostoru) předat družstvu na jeho výzvu byt (nebytový prostor) vyklizený a zbavený nečistot a vybavený zařízeními, které převzal při přebírání bytu do nájmu a které obdržel od družstva v průběhu nájmu. Chybějící zařízení a poškození bytu (nebytového prostoru), které nevyplývá z běžného opotřebení, družstvu uhradit ve stanovené lhůtě.

  II. společná ustanovení

  1.Otevírání a zavírání domu a přístup do jeho společných částí

  a.každý nájemník bytu (nebytového prostoru) obdrží od družstva dva klíče od hlavního vchodu do domu. To platí i při výměně zámku u těchto dveří.
  b.při přebírání bytu (nebytového prostoru) obdrží nájemník též klíč od vchodových dveří do bytu (nebytového prostoru).
  c.klíče od dveří společných částí domu, např. od prádelny, sušárny, kočárkárny, svépomocné dílny apod., jsou uloženy u člena družstva, který je odpovědný za stav těchto částí domu a za zařízení a nástroje v nich umístěné. S uložením klíčů seznamuje družstvo nájemníky na informační tabuli v domě. V případech trvalejšího a častého užívání příslušné části domu nájemníkem, např. kočárkárny, mu družstvo na jeho žádost a za úplatu poskytne klíč. Po skončení takového užívání společné části domu nájemník klíč družstvu vrátí.
  d.klíče od místností, kde jsou obslužná zařízení domu, např. strojovna výtahu, jsou uloženy u odpovědné osoby. S jejich uložením seznamuje družstvo na informační tabuli v domě.
  e.každý nájemník bytu a osoby s ním bydlící jsou povinny zamykat po příchodu a opuštění dům a po skončení užívání uzamykatelných společných částí domu i tyto prostory.

  2. Zajištění pořádku a čistoty v domě

  a.nájemníci bytů (nebytových prostor) a osoby, které je s nimi užívají, jsou povinny udržovat čistotu a pořádek v domě.
  b.družstvo zajišťuje pořádek a čistotu ve společných prostorách domu a na přilehlých pozemcích. V tom zejména:
  b1) mytí a zametání schodiště a chodeb, čištění oken a zábradlí na chodbách a schodištích,
  b 2) čištění a úklid sněhu z chodníků přilehlých k domu,
  b 3) osvětlení schodišť, chodeb a jiných společných prostor a zařízení, střechy, základů apod.
  c.nájemník a osoby s ním bydlící, jakož i nájemník nebytových prostor, jsou povinni po skončení užívání společných zařízení v domě, např. kutilské dílny, odstranit nečistoty, které způsobili a uklidit jej. Je-li užívání společného zařízení spojeno se spotřebou vody nebo energie, je nájemník po skončení jeho užívání povinen družstvu spotřebu nahradit stanoveným způsobem.
  d.společné prostory v domě nesmí být používány k odkládání věcí nájemníky. Odloženou věc je nájemník povinen na pokyny družstva a ve lhůtě jím stanovené odstranit. Neučiní-li tak, může odstranění zajistit družstvo na účet nájemníka poté, když jej na tuto možnost upozornilo.
  e.rozhodne-li družstvo na členské schůzi, že úklid společných částí domu či chodníků přilehlých k domu, bude prováděn svépomocí, jsou nájemníci povinni zajistit splnění úkolů, které jim budou v rámci svépomoci přiděleny. V tomto případě nájemníci neplatí úhrady za tyto služby.

  3. Klid v domě

  a.nájemce bytu (nebytového prostoru) je povinen zajistit, aby všichni, kdo najaté prostory užívá, nerušil ostatní obyvatele domu, zejména sousedy, nadměrným hlukem.
  b.v době nočního klidu od 22 hodin do 6 hodin se nesmí používat hlučné nástroje a nářadí, ani jinak rušit hlukem.
  c.pokud je nájemce bytu (nebytového prostoru) nucen povolit nadměrný hluk v bytě (nebytovém prostoru), oznámí to předem sousedům. Obtěžování hlukem je povinen zkrátit na nejkratší dobu.
  d.nájemníkům nebytových prostor v domě se připomíná jejich povinnost respektovat příslušné právní předpisy upravující provozování jejich činnosti z hlediska hlučnosti. Jsou povinni respektovat pokyny představenstva (předsedy) družstva ke zmírnění nebo odstranění zbytečně způsobovaného hluku. Neuposlechne-li nájemce pokyny představenstva (předsedy), bude požádán příslušný orgán státní správy, zpravidla hygienická služba, o zjednání nápravy.
  e.nájemníky bytů, kteří ruší klid v domě, vyzve představenstvo (předseda) družstva, aby závadné činnosti zanechali. Neuposlechnou-li této výzvy a pokračují v závadné činnosti i po uplynutí stanovené lhůty, uplatní družstvo veřejné napomenutí umístěné na informační tabuli v domě. Nepovede-li ani veřejné napomenutí k nápravě, obrátí se družstvo o pomoc na obecní (obvodní) úřad.

  4. Čištění, vyvěšování a vykládání věcí mimo byt

  a.čištění věcí, např. klepáním a vytřepáváním, je možné jen na místech k tomu určených a mimo dobu nočního klidu. Čištěním znečištěný prostor musí být uklizen. Výslovně se zakazuje čištění věcí na chodbách nebo v jiných společných prostorách domu nebo z okna bytu.
  b.komunální odpad se odkládá do popelnic či kontejnerů určených pro dům. Pokud obec umožní odkládat tříděný odpad, doporučuje se třídění odpadu maximálně využívat.
  c.jiný než komunální odpad, např. vyřazené domácí spotřebiče a starý nábytek, je nájemce povinen odkládat na místech obcí určených. Odložení takového odpadu ve společných částech domu nebo v jeho okolí je zakázáno. Nájemníka, který tento zákaz poruší, představenstvo (předseda) vyzve k nápravě. Není-li nájemníkem náprava zjednána ani po výzvě, zajistí představenstvo (předseda) družstva nápravu na účet nájemníka.
  d.umisťovat věci na vnější konstrukci balkonů, lodžií a oken či na fasádu nebo na střechu, je možné jen se souhlasem družstva. To platí i o instalaci televizních a rozhlasových antén a jejich svodů.
  e.květiny a jiné rostliny v oknech a na balkonech a lodžiích musí být zabezpečeny proti pádu. Při jejich zalévání je nutno dbát, aby voda nestékala a nesmáčela zdi domu.

  5. Informace v domě

  a.družstvo poskytuje informace nájemníkům též na informační tabuli, která se umisťuje v přízemí domu naproti vchodu. Představenstvo (předseda) družstva na ní seznamuje nájemníky zejména s důležitými usneseními orgánů družstva a poskytuje další informace týkající se bydlení v domě a činnosti družstva. Hodlá-li nájemník umístit na informační tabuli své oznámení, může tak učinit s vědomím představenstva (předsedy) družstva. Nejaktuálnější informace, s nimiž hodlá družstvo naléhavě seznámit nájemníky, jsou umisťovány i na dveřích výtahu v přízemí domu. Na jiných místech v domě není dovoleno umisťovat jakékoli informace a oznámení.
  b.na dveřích každého bytu umisťuje družstvo číslo bytu. Označuje též podlaží, výtah, společně užívané místnosti, hlavní uzávěr plynu, vody, hlavní měřidla, uzávěry topení pro jednotlivé místnosti v domě apod.
  c.nájemníci bytu označují svůj byt, zvonek a poštovní schránku jmenovkami, popřípadě se jménem podnájemníka.
  d.jakékoli informační a propagační zařízení, např. firemní či reklamní tabule, je možno umístit na dům jen se souhlasem představenstva (předsedy) družstva a při dodržení právních předpisů, které se na ně vztahují.

  6. Údržba a opravy domu

  a.údržbu a drobné opravy v bytě si zajišťuje a hradí nájemník bytu.
  b.běžnou údržbou bytu se rozumí udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísících baterií, sprch, ohřívač vody, boilerů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní; sem patří též malování včetně oprav omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke stoupačce a vnitřní nátěry.
  c.za drobné opravy bytu se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je předmětem jeho nájmu. Jsou vymezeny věcně a podle výše nákladu.
  podle věcného vymezení se za drobné opravy považují následující opravy a výměny:
  -opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
  -opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií,
  -výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích telefonů, včetně elektrických zámků,
  -výměny uzavíracích kohoutů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
  -opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku,
  -opravy měřičů tepla a teplé vody.

  d.za drobné opravy se dále považují opravy zařízení uvedených výše v bodu c. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů středního topení. Nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.

  e.podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny výše v písmenech a) a b) tohoto odstavce, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku Kč 1000,-. V souvislosti s vládním nařízením č 308/2015 Sb.Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je pro posouzení, zda jde o drobnou opravu, rozhodující součet nákladů na související opravy.
  f.drobné opravy, které je možno provádět ve stejné době ve více bytech, zajišťuje na požádání nájemníků družstvo s tím, že i v tomto případě je hradí sami nájemníci.

  g.nájemce bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny v družstevním bytě bez předchozího souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. Je-li podle zvláštních předpisů k takové úpravě potřeba souhlas jiného orgánu, musí si také zajistit souhlas tohoto orgánu, a to na své náklady. Družstvo může nařídit, aby úpravy provedené bez jeho souhlasu byly ve stanovené lhůtě odstraněny.
  h.Při provádění oprav a údržby v družstevním bytě, které si nájemce v souladu se stanovami a domovním řádem zajišťuje sám, je povinen je provádět, resp. si zajistit provádění prací v souladu s platnými předpisy a normami. Dojde-li těmito pracemi nebo v důsledku jich ke vzniku škody na majetku družstva, nebo ostatních nájemců či uživatelů anebo ke škodě na zdraví osob, nese za ně nájemce plnou zodpovědnost.
  i.Je-li podle zvláštních předpisů k takové úpravě potřeba souhlas jiného orgánu, musí si nájemce také zajistit souhlas tohoto orgánu, a to na své náklady. Družstvo může v oprávněných případech nařídit, aby úpravy provedené bez jeho souhlasu byly ve stanovené lhůtě odstraněny.
  h.j.Při provádění oprav a údržby v družstevním bytě, které si nájemce v souladu se stanovami a domovním řádem zajišťuje sám, je povinen provádět, resp. si zajistit provádění prací v souladu s platnými předpisy a normami. Dojde-li těmito pracemi nebo v důsledku jich ke vzniku škody, a to i nepřímo, na společných částech domu družstva, nebo ostatních nájemců či uživatelů nebo ke škodě na zdraví osob ve společných částech , nese za ně nájemce plnou zodpovědnost

  7.Chov domácích zvířat

  a.v bytě je možno chovat jen přiměřený počet domácích zvířat. Jaký počet jednotlivých druhů zvířat je přiměřený určuje představenstvo (předseda) družstva.
  b.je zakázáno kdekoliv v domě chovat hospodářská zvířata
  c.chovatelé jsou povinni udržovat chovaná domácí zvířata v čistotě a bez parazitů a obstarávat jim v případě potřeby veterinární péči. Pokud chovaná domácí zvířata obtěžují svým zdravotním stavem, nečistotou, parazity či agresivitou ostatní obyvatele domu, vyzve představenstvo (předseda) jejich chovatele k nápravě. Učiní tak i v případě, kdy je zvíře chovatelem týráno. Nezjedná-li chovatel v určené lhůtě nápravu, obrátí se představenstvo (předseda) družstva na příslušnou veterinární správu se žádostí o zjednání nápravy.
  d.nájemci bytů jsou odpovědni za chovaná zvířata a odpovídají za škody, které způsobí v domě nebo jeho obyvatelům a návštěvníkům.
  e.nájemníci bytů jsou povinni zajistit, aby zvířata, chovaná v bytě, neomezovala ostatní nájemníky v domě v užívání společných prostor v domě a pozemku, který k němu patří. Znečištění společných částí a jiných prostor v domě a pozemku, který k domu patří chovanými zvířaty, jsou jejich chovatelé povinni odstranit.
  f.vydala-li obec vyhlášku o chovu domácích zvířat, jsou nájemníci, kteří chovají domácí zvířata, ji dodržovat.

  8. Ustanovení společná a závěrečná

  a.spory vzniklé mezi nájemníky navzájem a mezi nimi a družstvem, které vznikly ve vztazích upravovaných tímto domovním řádem, řeší příslušný orgán družstva, pokud jejich řešení nenáleží mimo-družstevnímu orgánu.
  b.domovní řád je trvale vyvěšen v domě na místě přístupném všem nájemníkům, zpravidla blízko hlavního vchodu do domu.
  c.tento domovní řád přijala členská schůze malého bytového družstva dne 25.května 2017. Změny v něm může provádět pouze členská schůze.

  -------------------------------------konec Domovního řádu------------------------------------------------